Σταθμός: Κόρινθος

Εταιρεία

Γραμμή

Συρμός

Πλατ/μα

Άφιξη

Καθ/ηση

1329

1

19.14

1326

1

19.40

6 Λεπ.

2301

2

20.14

1328

1

20.40

2303

2

21.14