Σταθμός: Αθήνα

Εταιρεία

Γραμμή

Συρμός

Πλατ/μα

Άφιξη

Καθ/ηση

2302

7

21.33

1233

9

21.51

2303

9

22.19

1 Λεπ.

2534

7

22.23

57

9

22.04

19 Λεπ.